เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


การไฟฟ้า

มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตะพานหินดำเนินการ โดยอัตราการใช้ไฟฟ้าในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ณ เดือนธันวาคม ปี 2553 มีจำนวนผู้ใช้รวมประมาณ 19,532 ราย มีจำนวนที่ใช้รวมเฉลี่ยประมาณ 48,461,119.92 ยูนิต / ปี
จำแนกตามประเภทผู้ใช้ ดังนี้

ที่อยู่อาศัย 17,487 ราย ปริมาณใช้รวม23,448,276 ยูนิต / ปี
ธุรกิจ 1,668 ราย ปริมาณใช้เฉลี่ย11,055,192 ยูนิต / ปี
ส่วนราชการ 174 รายปริมาณใช้เฉลี่ย3,721,956 ยูนิต / ปี
โรงงานอุตสาหกรรม 39 ราย ปริมาณใช้เฉลี่ย9,245,647 ยูนิต / ปี
อื่นๆ 164 ราย ปริมาณใช้เฉลี่ย 990,048 ยูนิต / ปี

และมีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ จำนวน 65 มิเตอร์การประปา

การบริการด้านน้ำประปา เป็นหน้าที่ของการประปาส่วนภูมิภาคตะพานหิน โดยแหล่งน้ำดิบที่ใช้ในการผลิตน้ำประปา จำนวน 1 แห่ง มีโรงกรองน้ำ 2 แห่ง ในปี 2553 มีปริมาณการผลิตประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตร / วัน มีปริมาณน้ำประปาที่ใช้ 2,600 ลบ.ม. / วัน
การใช้น้ำแบ่งเป็น

ประเภทที่อยู่อาศัยประมาณ 2,708 ราย ปริมาณการใช้เฉลี่ยรวม 1,354 ลบ.ม. / วัน
ประเภทธุรกิจขนาดเล็ก ราย ปริมาณการใช้ เฉลี่ยรวม 576 ลบ.ม. / วัน
ประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ 195 ราย ปริมาณการใช้เฉลี่ยรวม 490 ลบ.ม. / วัน
ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ 49 ราย ปริมาณการใช้เฉลี่ยรวม 110 ลบ.ม. / วัน
โรงงานอุตสาหกรรม 40 ราย ปริมาณการใช้เฉลี่ยรวม 70 ลบ.ม. / วัน0.02s. 0.50MB