เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมสถาบันและองค์กรทางศาสนา

จำนวนสภาบันทางศาสนามี 5 แห่ง
วัดทางพุทธศาสนา 4 แห่ง ได้แก่

วัดตะพานหิน วัดพฤกษะวันโชติการาม
วัดเทวประสาท วัดสันติพลาราม

โบสถ์คริสต์ 1 แห่ง ได้แก่

คริสต์จักรตะพานหิน


การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน

ผู้นับถือศาสนาพุทธ 99 % ผู้นับถือศาสนาอิสลาม 0.5 %
ผู้นับถือศาสนาคริสต์ 0.5 %


ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่สำคัญ

ได้แก่ งานวันขึ้นปีใหม่ งานวันสงกรานต์ งานลอยกระทงและงานรัฐพิธี สโมสรสันนิบาตเทศบาลด้านการศึกษา

จำนวนโรงเรียนในเขตเทศบาล ทั้งหมด 10 แห่ง

โรงเรียนสังกัดเทศบาล 4 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร โรงเรียนเทศบาล 2
โรงเรียนเทศบาล 3 วัดสันติพลาราม โรงเรียนเทศบาล 4

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ 2 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนวัดพฤกษะวันโชติการามโรงเรียนวัดเทวประสาท

โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 1 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนตะพานหิน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 3 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนหัวเฉียว โรงเรียนจันทวิทยา 2
โรงเรียนนรบุตรศึกษา โรงเรียนเทพประธาน
โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา

จำนวนครูสังกัดเทศบาล รวมทั้งสิ้น 130 คน

ครูประจำการ จำนวน 92 คน
ครูจ้างสอน จำนวน 36 คน

จำนวนนักเรียนสังกัดเทศบาล

ระดับปฐมวัย จำนวน 387 คน
ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 922 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 648 คนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน การรักษาความสงบเรียบร้อย มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน 1 แห่ง
พื้นที่รับผิดชอบของ สภอ. ตะพานหิน 302.70 ตารางกิโลเมตร จากสถิติอาชญากรรม ในปี 2553 คดีส่วนใหญ่ได้แก่ คดีประทุษร้ายทางร่างกาย สำหรับอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสังกัดตำรวจภูธรอำเภอตะพานหิน ที่ทำหน้าที่ป้องกันปราบปราม ทั้งสิ้น 130 นาย
คิดเป็นสัดส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (เจ้าหน้าที่ป้องกันปราบปราม) 1 คน ต่อ จำนวน ประชากร 127 คน
(ข้อมูล ปี 2553 จาก สภอ.ตะพานหิน)
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลเมืองตะพานหิน ในรอบปี 2553 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.)
ไม่มีการเกิดเพลิงไหม้ภายในเขตเทศบาล มีเพียงเพลิงไหม้บริเวณป่าหญ้า นอกเขตเทศบาลเท่านั้น ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เข้าไปดูแลระงับอัคคีภัยที่ เกิดขึ้น ในส่วนของการป้องกันช่วยเหลือ
มีอุปกรณ์และกำลังคน คือ รถยนต์ดับเพลิง จำนวน 3 คัน รถบรรทุกน้ำจำนวน 3 คัน เรือยนต์ดับเพลิง จำนวน 2 ลำ โป๊ะสูบน้ำดับเพลิง จำนวน 5 ลำ พนักงานดับเพลิง 41 คน อปพร. 140 คน
สถิติอุทกภัยในรอบปี (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ไม่มี พื้นที่น้ำท่วมถึง 100 เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่ทั้งหมด ระยะเวลาน้ำท่วมขังนานที่สุดเฉลี่ย 20 วัน ประมาณช่วงเดือน กันยายน 2549 การป้องกันช่วยเหลือ มีเครื่องสูบน้ำ จำนวน 25 เครื่อง


อนามัยและสิ่งแวดล้อม

มีสถานที่พักผ่อน ได้แก่

- สวนสาธารณะ จำนวน 2 แห่ง

- ศูนย์เยาวชนเพื่อการออกกำลังกาย 1 แห่งชุมชนและเคหะการ

ลักษณะของชุมชนในเขตเทศบาลมีชุมชนย่อย จำนวน 16 ชุมชน

ที่ ชุมชนจำนวนกรรมการชุมชน (คน)ประธานชุมชนหมายเลขโทรศัพท์
1พฤกษะวันโชติการาม16นายทองเปลว วงศ์เขียว089-4141796
2เทวประสาท20นายสุรินทร์ อินทกูล081-5326219
3ไปรษณีย์12นางปราณี ชาญประสม081-9623493
4หลังโบสถ์คริสเตียน12นางนิตยา วงษ์จันทร์083-2121210
5ศิริวัฒน์12นายขจร ภู่หริย์วงศ์สุข081-6040130
6เทศบาล 114ด.ต.สุรัตน์ ชมมิ087-6225962
7ตลาดตะพานหิน18นางพูลทรัพย์ อำนวยการ086-9371682
8สันติพลาราม15นางนภาพร วังเค็ม056-664079
9เลียบขนานทางรถไฟ18นายพยับ จันทไทย081-9725007
10โรงเรียนเทศบาล 219นายสมมาตร ฉิมดี089-8596796
11แผ่นดินธรรม-แผ่นดินทอง21นางสุทิน มีคุณ084-7232953
12ร่มเกล้า16นางสาวนัดดา แซ่ภู่086-8190245
13โรงเรียนจันทวิทยา14นายจรัล ปานฤทธิ์089-9070727
14พร้อมใจ23นางพูนทิพย์ ร่มลมูลพูลผล089-5680957
15ยุพราช11นายทองใบ ต๋าอ่อน089-7081622
16หัวดาน12นายเดือน ติ้งฉิ่น086-21351370.01s. 0.75MB