เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน


การคมนาคม

ทางรถไฟ มีสถานีรถไฟ 1 แห่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน

ทางรถยนต์ สายการขนส่งรถยนต์โดยสารในเขตเทศบาลยังไม่มีสถานีขนส่งระยะทางจากอำเภอตะพานหินถึงจังหวัดพิจิตรเป็นระยะทาง 28 กิโลเมตร

ทางน้ำ มีแม่น้ำน่าน การเดินทางและขนส่งทางน้ำไม่เป็นที่นิยมเพราะล่าช้าและเสียเวลามากถนนภายในเขตเทศบาลทั้งหมดมี 92 สาย ยาว 20.332 กิโลเมตร แบ่งตามลักษณะดังนี้

ถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 72 สาย ระยะทาง 10.070 กิโลเมตร
ลาดยางแอสฟัลท์ จำนวน 20 สาย ระยะทาง 7.262 กิโลเมตร
ถมดินลูกรัง จำนวน 1 สายระยะทาง 1 กิโลเมตร

สะพาน

สะพานคอนกรีต จำนวน 4 แห่ง
สะพานไม้ จำนวน 2 แห่ง


โทรคมนาคม

ในเขตเทศบาลมี 2 หน่วยงาน ซึ่งให้บริการโทรคมนาคม คือ การสื่อสารแห่งประเทศไทย (กสท.) รับผิดชอบในการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ โทรพิมพ์ ระบบวิทยุโทรศัพท์ในประเทศ และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (ทศท.) รับผิดชอบการโทรคมนาคม ภายในประเทศการสื่อสาร

ไปรษณีย์โทรเลขตะพานหิน ในปี 2553 มีรายละเอียด ดังนี้

- ไปรษณีย์ ภัณฑ์ (จดหมาย ไปรษณียบัตร สิ่งตีพิมพ์ EMS) ประมาณ 300,000 ชิ้น
- พัสดุภัณฑ์จำนวนประมาณ 40,000 ชิ้น จำนวนธนาณัติรับ – จ่าย จำนวนประมาณ 3,000 ฉบับ
- โทรเลขจำนวนประมาณ 5,000 ชิ้น
โดยมีเจ้าหน้าที่จำนวน 17 อัตรา
มีผู้ใช้บริการเฉลี่ย........ 250....คน / วัน
สื่อมวลชนในพื้นที่ (หนังสือพิมพ์ 1 ฉบับ)
ระบบเสียงตามสาย/หอกระจายข่าวในพื้นที่ ให้บริการครอบคลุมร้อยละ 100 ของพื้นที่
0.02s. 0.50MB