เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลเมืองตะพานหิน ตั้งอยู่เลขที่ 14 ถนนหนุมาน ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีอาณาเขตดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศใต้จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศตะวันออกจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ทิศตะวันตกจดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยเกตุ อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

โดยทั่วไปภายในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน เป็นที่ราบลุ่มประกอบไปด้วยแม่น้ำน่าน และลำคลอง หนองบึง อยู่จำนวนมาก ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณรอบ ๆ เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน ส่วนบริเวณใจกลางเมืองมีประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่กันหนาแน่น มีสภาพเป็นสังคมเมืองอาชีพประชาชนในเขตนี้ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและนักธุรกิจ


ลักษณะภูมิอากาศ

ในเขตเทศบาล จะได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอลและอ่าว ไทยพัดผ่านในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม นอกจานี้ยังมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ พัดผ่านในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม มีฤดูเกิดฤดูกาล 3 ฤดู คือ

ฤดูร้อน กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน เดือนที่มีอากาศร้อนที่สุด คือ เดือนเมษายน วัดอุณหภูมิเฉลี่ยของเดือนได้ 31.5 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยได้ 37 องศาเซลเซียส
ฤดูฝนกลางเดือนพฤษภาคม ถึงกลางเดือนตุลาคม ระยะเวลาประมาณ 5 เดือน มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากมหาสมุทรอินเดีย ปกคลุมตอนบนของประเทศไทย เดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ เดือนกันยายน วัดปริมาณฝนเฉลี่ยได้ 390 มิลลิเมตร
ฤดูหนาวกลางเดือนพฤศจิกายน ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ ระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ช่วงนี้จะมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็น โดยทั่วไปเดือนที่มีอากาศหนาวเย็นที่สุด คือ เดือนมกราคม ซึ่งวัดอุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยได้ 20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิ ในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน มีสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนทั้งปี อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 28.9 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย 33.5 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุดเฉลี่ย 24.5 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทั้งปี 97 มิลลิเมตร


ประชากร

1) ขนาดจำนวนประชากรเมื่อสิ้นเดือนกรฎาคม 2556 จำนวนประชากรทั้งหมด 15,646 คน แยกเป็น

ชาย 7,336 คน
หญิง 8,310 คน

สถิติจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ปี 2556 จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 12,378 คน

2) จำนวนบ้านมีทั้งหมด 5,941 หลังคาเรือนจำนวนครอบครัวทั้งหมด 4,395 ครอบครัว

3) อัตราการเกิดของประชากร ร้อยละ 0.54 ของประชากรทั้งหมดอัตราการเกิดทั้งหมด ปี กรกฎาคม 2556 จำนวน 84 คน แยกเป็น

ชาย 44 คน
หญิง 40 คน

4) อัตราการตายของประชากร ร้อยละ 0.88 ของประชากรทั้งหมดอัตราการตายทั้งหมด กรกฎาคม 56 จำนวน 27 คน แยกเป็น

ชาย 15 คน
หญิง 12 คน

5) โครงสร้างครอบครัวขนาดเดียวประกอบด้วย พ่อ , แม่ , ลูก


การตั้งถิ่นฐาน

1) อัตราประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลมีความหนาแน่นเฉลี่ย 3,000 คน/ตารางกิโลเมตร
(คำนวณจากประชากร 15,903 คน ต่อพื้นที่ 5.2023 ตารางกิโลเมตร)

2) การย้ายถิ่นฐานของประชากรในเขตเทศบาล กรกฎาคม ปี 2556 มีการย้ายออกมากกว่าย้ายเข้า ดังนี้

ย้ายเข้า รวม    34    คน
ย้ายออก รวม    80    คน

(ที่มา สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองตะพานหิน)


อาชีพ

การประกอบอาชีพของประชากรในเขตเทศบาลราษฎรในเขตเทศบาลมีการประกอบอาชีพ ดังนี้

ด้านเกษตรกรรมร้อยละ 5
ด้านพาณิชยกรรม ร้อยละ 24
ด้านบริการ/รับจ้าง ร้อยละ 57
ด้านรับราชการร้อยละ 13
ด้านอื่น ๆ ร้อยละ1

สภาพเศรษฐกิจ

1 การเกษตรกรรม
   ในเขตเทศบาลมีการเกษตรกรรมในด้านการปลูกพืชเพียงเล็กน้อยจากแรงงานจังหวัดพิจิตร

มีจำนวนกำลังแรงงานผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ประมาณ 450,000 คน (76%) ของประชากรทั้งหมด
มีผู้ว่างงาน (ไม่มีงานทำ) 13,000 คน (3.5%) ของผู้ที่อยู่ในกำลังแรงงาน

(ที่มาจาก สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร)

2 การอุตสาหกรรม (ข้อมูล ธันวาคม ปี 2553 จาก สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร)
   เทศบาลเมืองตะพานหินมีลักษณะประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร ซึ่งมี โรงงานอุตสาหกรรม ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2553 จำนวนโรงงานทั้งสิ้น 40 โรงงาน เงินทุนทั้งสิ้น ประมาณ 200,000,000 บาท และคนงานรวมทั้งหมด 300 คน ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องจักรและเหล็กโรงงานที่มีมากที่สุด คือ

โรงงานซ่อมแซมเครื่องจักรและรถยนต์ จักรยานยนต์ จำนวน 10 โรงงาน
เงินทุน จำนวนรวม 10,000,000 บาท มีคนงานจำนวนรวม 42 คน

ถ้าแยกประเภทโรงงานตามเงินลงทุนเทศบาลเมืองตะพานหิน

ไม่มีโรงงานขนาดใหญ่ (เงินทุนมากกว่า 100 ล้านบาทขึ้นไป)
มีโรงงานขนาดกลาง (ไม่รวมโรงสีข้าว/เงินทุนมากกว่า 10 ล้านบาทถึง 100 ล้านบาท) จำนวน 5 โรงงาน
เงินทุนรวม 122,000,000 บาท คนงาน 110 คน
มีโรงงานขนาดเล็ก (ไม่รวมโรงสีข้าว/เงินทุนไม่เกิน 10 ล้านบาท) จำนวน 37 โรงงาน
เงินทุน รวม 82,000,000 บาท คนงาน 200 คน

3 การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลมีสถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่
    - วัดเทวประสาท เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอตะพานหิน ภายในวัดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ มีขนาดใหญ่สามารถเป็นกุฎิพระจำวัดได้ เรียก พระพุทธเกตุมงคล หรือหลวงพ่อโตตะพานหิน เป็นพระพุทธรูปปางประทานพร ประดิษฐานอยู่กลางแจ้ง หน้าตักกว้าง 20 เมตร เฉพาะองค์พระสูง 30 เมตร แท่นฐานที่นั่งสูง 4 เมตร ความสูงทั้งสิ้น 34 เมตร สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก เมื่อปี พ.ศ. 2513 และได้ ประดิษฐานอยู่ที่วัดเทวประสาทในอำเภอตะพานหิน นับเป็นพระพุทธรูปที่มีพระพุทธลักษณะสวยงาม ได้สัดส่วนและใหญ่ที่สุดของจังหวัดพิจิตร พระพุทธเกตุมงคลเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง พระราชทานให้เมื่อเสด็จผ่านอำเภอตะพานหิน หากผู้ใดเดินทางผ่านอำเภอตะพานหินไม่ว่าทางรถยนต์หรือโดยรถไฟจะ มองเห็นองค์พระเหลืองอร่ามแต่ไกล
0.01s. 0.75MB