เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - การประเมินผลแผนพัฒนา

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 178
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)156
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)134
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน3117
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)1564
สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 25603200

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB