เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานการติดตามประเมินผลแผน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
การติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 196
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)174
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 2 เดือนเมษายน 2561 - กันยายน 2561)149
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบ 6 เดือน3135
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบที่ 1 เดือนตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561)1586
สรุปผลการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 25603218

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB