เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงาน/สรุปผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน18
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ110
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เดือนตุลาคม 2562- เดือนมีนาคม 2563)114
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562130
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ262
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611126
ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)1125
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2132
สรุปผลการติดตามตรวจนิเทศการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2561 1108
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน1106

ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB