เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ244
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611106
ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)1106
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2105
สรุปผลการติดตามตรวจนิเทศการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2561 185
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน186

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB