เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - รายงานผลการดำเนินงาน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256211
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ248
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611108
ผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)1108
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ2111
สรุปผลการติดตามตรวจนิเทศการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่นจังหวัดพิจิตร ประจำปี พ.ศ.2561 187
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน189

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB