เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง4413 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง7626 มิ.ย. 62
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ11725 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง978 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9225 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10124 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11224 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง1086 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1462 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1282 พ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ไตรมาศที่ 4 (เงินกันเหลืื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12824 ต.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นแบบเทกองควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)13711 ก.ย. 61
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมน่านตะวันตกตอนเหนือ-ริมน่านตะวันตกตอนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)12431 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8831 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง บริเวณสนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)16917 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทวมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2205 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนพระเกตุเชื่อมถนนริมน่านตะวันตกตอนเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2035 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนอุดมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2095 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทวมงคล ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1885 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนรวมมิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1725 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB