เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ประกาศ

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 329 ก.ค. 63
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง8813 ธ.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9426 มิ.ย. 62
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำ14025 เม.ย. 62
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1158 มี.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง10925 ก.พ. 62
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง11624 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง12624 ม.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธรีเฉพาะเจาะจง1236 ธ.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้เอนกประสงค์ 6 ลิ้นชัก จำนวน 1 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1572 พ.ย. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง1412 พ.ย. 61
ประกวดราคาจ้างโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาของโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ไตรมาศที่ 4 (เงินกันเหลืื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยวิธี e-bidding ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14924 ต.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบเทกองให้เป็นแบบเทกองควบคุม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)15511 ก.ย. 61
โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนริมน่านตะวันตกตอนเหนือ-ริมน่านตะวันตกตอนใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)14031 ส.ค. 61
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครืองสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง9831 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสุขาชาย-หญิง บริเวณสนามเทนนิส สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)19317 ส.ค. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทวมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2345 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนพระเกตุเชื่อมถนนริมน่านตะวันตกตอนเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2205 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนอุดมศรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2255 เม.ย. 61
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นพาราแอสฟัสท์คอนกรีต ถนนเทวมงคล ซอย 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)2065 เม.ย. 61
ลำดับที่ 1-20 | 1/4 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB