เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 256317
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563128
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)126
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชนเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำงบประมาณ พ.ศ.2563127
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563164
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ 256245
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621119
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621253
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621514
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25611122
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611227
ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611130
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 25611136
แผนยุทธศาตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)481
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25601210

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB