เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายมนตรี สุพรรณ

  ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

  นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน

 • นางสาวสมใจ นิติสกุลชัย

  รองปลัดเทศบาลสำนักงานปลัด

 • นางณัฐนาฒย์ แป้นเกิด

  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 • นายปัญญา สุจริต

  หัวหน้าฝ่ายปกครอง

 • หัวหน้าฝ่ายธุรการ

 • หัวหน้าฝ่ายป้องกันฯ

 • นางสาวจุไรรัตน์ แก้วสมบัติ

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • นางธนัชพร พินิตตานนท์

  นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ

 • นายสมชาย ไทยปิยะ

  นักจัดการงานทะเบียนฯชำนาญการ

 • สิบเอกอนุชิต เรืองธนากร

  นักจัดการงานเทศกิจฏิบัติการ

 • นายสยมพร สดากร

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • เจ้าพนักงานทะเบียน

 • นายสมเกียรติ คัชมาตย์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายธีรชาติ จันทร์แรง

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 • นางผการัตน์ ผิวสะอาด

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นางสาววิภาวรรณ คันธภิรมย์

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • พ.จ.อ.สังเวียน อุดแก้ว

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • นายสุทัศน์ โพธิ์สุ่ม

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายชัยรัตน์ สุขเขียว

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • จ่าเอกกมนทรรศน์ พรหมคุณากร

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายสมพงษ์ เสริมอรุณพงษ์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

 • นายทินกร ชูชีพ

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน

กองคลัง

 • นางคณิตฐา รัตนาคม

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

 • นางคณิตฐา รัตนาคม

  หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีฯ

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสุนีย์ บัวสมบูรณ์

  เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน

 • เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน

 • นางสาวพัชรี เต็มเปี่ยม

  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

 • นางสาวชญาภา โง่นใจรัก

  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

 • นางสาวสุวรรณา ฤทธิเดช

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

 • นางสาวชวนพิศ อินทรเจริญ

  เจ้าพนักงานการคลังชำนาญงาน

 • นางชนิกานต์ สดากร

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

 • นางพรรญาวรรณ ปัญญาอินทร์

  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

กองช่าง

 • นายจิรวัฒน์ ส่งศรี

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง

 • นายจิรวัฒน์ ส่งศรี

  หัวหน้าฝ่ายการโยธา

 • นายช่างโยธา

 • นายนเรศ ทองคำ

  นายช่างสำรวจชำนาญงาน

 • นางสาวณัชชา ศรีโชติ

  นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

 • นายมนตรี ส่งศรี

  นักวิชาการส่วนสาธารณะชำนาญการ

 • นายฉัตรกูล อนันทนาธร

  นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

 • นายช่างโยธา

 • นางพิณทอง ชัยรัตน์

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

กองการศึกษาฯ

 • ว่าที่ร้อยเอกพรสถิตย์ บุพศิริ

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 • นางสาวกนกวรรณ ทรงวิจิตร

  นักสันทนาการชำนาญการ

 • นางฐนวรรณ ชั้นเจริญ

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • เจ้าพนักงานการเงินฯปฏิบัติงาน

 • นางสาวปัฏฐยา จุมพล

  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

กองสาธารณสุขฯ

 • นายพงษ์สรรค์ ปูยอดเครือ

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • นางสาวพักตร์วิภา โพธิ์ทอง

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน

 • นางชุลีพร ศรีพงษ์พิจิตร

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

กองสวัสดิการสังคม

 • นางสาวเกษร พิษอ่อน

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

 • หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์

 • หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน

 • หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • นางสาวเกษร พิษอ่อน

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวศันสนีย์ สุทธิวนาสันต์

  เจ้าพนักงานการเงินฯชำนาญงาน

กองวิชาการและแผนงาน

 • นางสาวสมใจ นิติสกุลชัย

  รองปลัดเทศบาล รักษาการ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 • นายณัฐวัฒน์ บุญฤทธิ์

  หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบฯ

 • นายไพฑูรย์ ปัญญาอินทร์

  หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่ฯ

 • นางธนธรณ์ บุญยืน

  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 • -ว่าง-

  หัวหน้าฝ่ายนิติการ

 • นางสาววรีพร บุญวัฒน์

  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 • นางสาวรวิปรียา ศิลปคุณ

  นิติกรปฏิบัติการ

 • นางสาวหทัยชนก จันทร์วงศ์

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

0.01s. 1.00MB