เมนูหลัก

บุคลากร - ส่วนสมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายวัย เสนอิ่ม

  ประธานสภา

 • นายสุเมศร์ เดชดวง

  รองประธานสภา

 • นายศราวุธ ปลอดภัย

  เลขานุการสภาสมาชิกสภา

 • นายวัย เสนอิ่ม

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายสวั่น ละออรัตน์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายสมนึก เอกพงษ์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายสนอง พุ่มไพจิตร

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายพัฒนา ฉัตรปุญญานนท์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายสมิทธิ์ เสรีเศวตรัตน์

  ส.ท. เขตที่ 1

 • นายไพศาล พัฒนจินดากุล

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายกำพล สุจริตธรรม

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายศราวุธ ปลอดภัย

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นางหรินทิพย์ เสรีเศวตรัตน์

  ส.ท. เขตที่ 2

 • จ.ส.ต.ประดิษฐ์ หงษ์สุวรรณ

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายณรงค์ ศรีพงษ์พิจิตร

  ส.ท. เขตที่ 2

 • นายสุเมศร์ เดชดวง

  ส.ท. เขตที่ 3

 • นายไชยยงค์ แสงรวีวิสิฐ

  ส.ท. เขตที่ 3

 • นายปัญญา เสือคุ่ย

  ส.ท. เขตที่ 3

 • นายภักดี ศรีสมพงษ์

  ส.ท. เขตที่ 3

 • นายไกรสร เคาไวยกุล

  ส.ท. เขตที่ 3

0.01s. 0.50MB