เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์


วิสัยทัศน์


"มุ่งมั่นธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ควบคู่สังคมคุณธรรม พัฒนาอย่างยุติธรรมและยั่งยืน"พันธกิจ

 • 1. เทศบาลเมืองตะพานหิน จะทะนุบำรุงรักษาและจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของ
        คนในท้องถิ่นและสังคมไทย
 • 2. ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษา ทั้งด้านกิจกรรม ความทันสมัย เทคโนโลยีการศึกษาของ
        โรงเรียนในสังกัด
 • 3. ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การลงทุนในท้องถิ่น ให้ประชาชนมีรายได้อย่างพอเพียง
 • 4. ส่งเสริม สงเคราะห์ ประชาชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการและคนชรา
 • 5. ดูแล รักษา เพิ่มความสะดวกสบายในการคมนาคม เดินทางภายในเขตบาล
 • 6. จัดการสิ่งแวดล้อมดูแลรักษาเพิ่มพื้นที่สีเขียวการใช้พื้นที่ให้เป็นไปตามผังเมือง
 • 7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของประชาชน
0.01s. 0.50MB