เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่


มาตรา ๕๓** ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง มีหน้าที่ต้องทําในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(๑) กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
(๒) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
(๓) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
(๔) ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษะและรักษาคนเจ็บไข้
(๕) ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ
(๖) ให้มีและบํารุงส้วมสาธารณะ
(๗) ให้มีและบํารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
(๘) ให้มีการดําเนินกิจการโรงรับจํานําหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น มาตรา ๕๔* ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมือง อาจจัดทํากิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
(๑) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
(๒) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
(๓) บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร
(๔) ให้มีและบํารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
(๕) ให้มีและบํารุงโรงพยาบาล
(๖) ให้มีการสาธารณูปการ
(๗) จัดทํากิจการซึ่งจําเป็นเพื่อการสาธารณสุข
(๘) จัดตั้งและบํารุงโรงเรียนอาชีวศึกษา
(๙) ให้มีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬาและพลศึกษา
(๑๐)ให้มีและบํารุงสวนสาธารณะ สวนสัตว์ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
(๑๑)ปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม และรักษาความสะอาดเรียบร้อยของท้องถิ่น
(๑๒)เทศพาณิชย์

  •  

0.02s. 0.50MB