เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
การขยายเวลา การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2563516 ก.พ. 63
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563273 ก.พ. 63
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2563 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร541 ต.ค. 62
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621005 ก.ย. 62
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256213117 ธ.ค. 61
การชำระภาษี ปีประจำปี 256120415 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 256020819 ธ.ค. 59
กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)1903 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB