เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศราคาประเมินคุณทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง อาคารชุด/ห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 25631115 มิ.ย. 63
การขยายเวลา การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2563776 ก.พ. 63
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2563533 ก.พ. 63
แผนพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2563 งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ กองคลัง เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร781 ต.ค. 62
ข่าวสารประชาสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621315 ก.ย. 62
การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.256214817 ธ.ค. 61
การชำระภาษี ปีประจำปี 256121715 ม.ค. 61
ประชาสัมพันธ์การกำหนดชำระภาษี ประจำปี 256022919 ธ.ค. 59
กำหนดการชำระภาษี (กองคลังเทศบาลเมืองตะพานหิน)2123 มิ.ย. 56
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB