เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

กิจกรรม "เยาวชนชีวิตสดใส ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด" ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร

แชร์

วันที่ 28 กันยายน 2560

          เข้าร่วมกิจกรรม "เยาวชนชีวิตสดใส ไม่ตั้งครรภ์ก่อนวัย ห่างไกลยาเสพติด"โดยมีฐานให้ความรู้     นักเรียน5ฐานดังนี้

          1.สารพิษในควันบุหรี่

          2.เครื่องหมาย สัญญาณจราจร

          3.สารเสพติด

          4.ยาเม็ดคุมกำเนิด

          5.การใช้ถุงยางอนามัยให้ถูกวิธี

          ทางโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคารขอขอบคุณกองสวัสดิการเทศบาลเมืองตะพานหิน ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้และขอขอบคุณสถานีตำรวจภูธรตะพานหิน และโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน ที่ให้ความรู้กับนักเรียน


ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม
0.02s. 0.50MB