เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งานกีฬาสานสัมพันธ์ อบต. ปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานการประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูกสมัยสามัญ-สมัยที่-4-ประจำปี-2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.เขาเจ็ดลูกอบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศ กำหนดสมัยประชุมสภา อบต.เขาเจ็ดลูก ประจำปี 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปี 2563อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ประจำเดือน มกราคม 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศราคากลางจัดซื้อที่ดินเพื่อสร้างโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่าเสาทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนริมคลองบุษบงค์ฝั่งใต้ จากหน้าบ้านนายสุรินทร์ โรทิม (ต่อจากโครงการเดิม) ถึงสุดเขตเทศบาล หมู่ที่ ๓ ตำบลวังตะกูทต.วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่กิ่งอำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตรอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
การขยายเวลา การยื่นชำระภาษี ประจำปี 2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศรายงานสรุปผลการจัดซื้อจ้ัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
สขร.เดือนมกราคม2563ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
กองช่าง เทศบาลเมืองตะพานหิน ออกดำเนินการตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ และปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร วางท่อระบายน้ำทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังทรายพูนอบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ลำดับที่ 1-20 | 1/42 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB