เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2562อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2560-2564อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปี 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของ อบต.วังทรายพูน ประจำปี 2562อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
โครงการอบรมความรู้โตไปไม่โกงทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
คู่มือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561 - 2565 )อบต.วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
การจัดทำมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวจ้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 (1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ เดือน มิถุนายน 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดาอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2563ทต.ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำประดา เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.ลำประดา บางมูลนาก พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/48 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB