เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
งบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2562อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2563 พร้อมรูปเล่มอบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ของเทศบาลเมืองตะพานหินทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
งบการเงินประจำเดือน มกราคม 2563อบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
แผนพัฒนาบุคคลากร 2561-2564อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต.วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศผล LPA ปี พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/37 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB