หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
สำนักงานเทศบาลเมืองตะพานหิน
ศูนย์รวมจิตใจของชาวตะพานหิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา ทม.ตะพานหิน
ศาลดวงเมืองตะพานหิน
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
1
2
3
4
5
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ทม.ตะพานหิน
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อ
ใช้เป็นสื่อกลางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน
เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายปัญญา แพมงคล
นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน โทร. 089-961-3327
 
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสรรหาบุคลากร

กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน ประกาศรายชื่อผู้ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์ม วันที่ 18 กันยายน 2564 [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 103 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด และเสื่อมสภาพ [ 13 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 113 
เทศบาลเมืองตะพานหิน ประกาศรายชื่อลำดับผู้ได้รับการฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ในเขตเทศบา [ 9 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 99 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับวัคซีนโควิด ซิโน [ 1 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 290 
ประชาสัมพันธ์เทศบาลเมืองตะพานหิน เปิดรับการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม (เพ [ 30 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 130 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง ชี้แจงขั้นตอนการจัดซื้อวัคซีโนฟาร์มของเทศบาล [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 59 
ประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช [ 23 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ฝ่ายเก็บเงินค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยประจำครัว [ 22 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 21 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับความช่วยเหลือประชาชน ก [ 20 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 35 
เทศบาลเมืองตะพานหิน เปิดรับการลงทะเบียนจองวัคซีนโควิด ซิโนฟาร์ม [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 75 
ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชนเทศบาลเมืองตะพานหิน [ 16 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 32 
ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บค่าธรรมเนียมและขนขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองตะพานหิน [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 42 
ขอแสดงความยินดีกับนายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นนายกสันนิบา [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
แนวทางการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ เขตเทศบาลเมืองตะพานหิน [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
กฏกระทรวง การอนุญาตประกอบกิจการฮัจย์ พ.ศ. 2563 [ 11 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
เทศบาลเมืองตะพานหิน พร้อมพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อประชาชน [ 10 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 37 
เทศบาลเมืองตะพานหิน จัดเตรียมพาหนะรับ-ส่ง ไว้บริการประชาชนในพื้นที่ไปรับการฉีดวั [ 8 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 133 
ประชาสัมพันธ์งานเทศกิจ เทศบาลเมืองตะพานหิน [ 25 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 38 
เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตะพานหินสัมพันธ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนมกราคม-มีนาคม 256 [ 30 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 51 
   
 
กิจการสภา
วีดิทัศน์
 
 
 
 
 
 
       
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
   
 
- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง - [ 15 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 111 
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเ [ 15 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 18 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 29 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 24 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญหรือข้อตกลงเ [ 22 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 51 
   
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ.

ข่าวสารจาก สถ.จ.

ข่าวสารในเครือข่าย

ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
 
   
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16071-16077 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การรักษาสิทธิในการเข้ารับการอบรมตามโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2121  [ 21 ก.ย. 2564 ]
เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว5399  [ 20 ก.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2114  [ 20 ก.ย. 2564 ]
การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2111  [ 20 ก.ย. 2564 ]
   
 
พจ 0023.3/ว 3849 ลว 23 ก.ย.64 กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 3849 ลว 23 ก.ย.64)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/10368 ลว 17 ก.ย.64 พิธีเปิดการฝึกอบรมวัทยากรแกนนำลูกเสือจิดอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด (พจ 0023.3/10368 ลว 17 ก.ย.64)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3847 ลว 23 ก.ย.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพิ่มเติม (พจ 0023.3/ว 3847 ลว 23 ก.ย.64) [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3846 ลว 23 ก.ย.64 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันสังคมด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 64 เพิ่มเติม (พจ 0023.3/ว 3846 ลว 23 ก.ย.64) [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3-ว 3845 ลว 23 ก.ย.64 แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (พจ 0023.3-ว 3845 ลว 23 ก.ย.64)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 489 ลว 23 ก.ย. 64 กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ. 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3843 ลว 23 ก.ย.64 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 3843 ลว 23 ก.ย.64) [ แนบ1 ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/10582 ลว 23 ก.ย.64 พิธีเปิดการฝึกอบรมวัทยากรแกนนำลูกเสือจิดอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด (พจ 0023.3/10582 ลว 23 ก.ย.64)  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.4/ว 3840 ลว 23 ก.ย. 64 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
พจ0023.5/10570 ลว 22 ก.ย.64 ) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(ด้วยกระดาษ)เดือนกรกฎาคม 2564(พจ0023.5/10570 ลว 22 ก.ย.64 )  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
(พจ0023.5/10569 ลว 22 ก.ย. 2564) การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร (ผ่านเคือข่ายอินเตอร์เน๊ต)เดือนกรกฎาคม 2564(พจ0023.5/10569 ลว 22 ก.ย. 2564)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3835 ลว 22 ก.ย.64 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 3835 ลว 22 ก.ย.64)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3834 ลว 22 ก.ย.64 การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัคร (พจ 0023.3/ว 3834 ลว 22 ก.ย.64)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.2/ว3832 (ลว 22 ก.ย. 64) แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตรเป็นการเฉพาะราย  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
(พจ0023.1/ว576)(ลง21 ก.ย.64) การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ0023.1/ว576)(ลง21 ก.ย.64)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
(พจ0023.1/ว576)(ลง21 ก.ย.64) การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ0023.1/ว576)(ลง21 ก.ย.64)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
(พจ0023.1/ว576)(ลง21 ก.ย.64) การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2564 (พจ0023.1/ว576)(ลง21 ก.ย.64)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3825 ลว 21 ก.ย.64 ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 3825 ลว 21 ก.ย.64)  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3824 ลว 21 ก.ย.64 การดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตจัดตั้งสุสานและฌาปนสถานและใบอนุญาตดำเนินการสุสานและฌาปนสถาน ตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ.2564 (พจ 0023.3/ว 3824 ลว 21 ก.ย.64)  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
พจ 0023.3/ว 3823 ลว 21 ก.ย.64 ประกาศผลการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School : MDS) และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรฯ (พจ 0023.3/ว 3823 ลว 21 ก.ย.64)  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
   
 
ทม.ตะพานหิน ประกาศเทศบาลเมืองตะพานหิน เรื่อง การนัดประชุมสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน สมัยประชุมสา [ 17 พ.ย. 2564 ]    อ่าน 52 
อบต.ป่ามะคาบ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงสมัครสมาชิกสภา และ นายก อบต.ป่ามะคาบ เข้าร่วมประชุม Zoom ที [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.หอไกร การประชุมสภาเทศบาลตำบลหอไกร สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
อบต.โพธิ์ประทับช้าง โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให้กับบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๗๐-๗๙๒๘ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.กำแพงดิน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท้ายน้ำ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.ทับคล้อ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก ตำแหน่งพนักงานจ้างเหม [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่านั่ง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ท่านั่ง [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.ทับคล้อ จัดประชุมสภาเทศบาลตำบลทับคล้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.คลองคะเชนทร์ กองช่าง งานไฟฟ้า ดำเนินการซ่อมไฟรายทาง เป็นไฟฟ้าสาธารณะรายทาง หมู่ที่ 7 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทม.พิจิตร ประกาศจังหวัดพิจิตร เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 166 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 11 
ทต.ทับคล้อ ประกาศเทศบาลตำบลทับคล้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้ [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
   
 


อบต.บ้านบุ่ง ซื้อวัสดุประกอบการฝึก โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง (กิจกรรมการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ) ประ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ท่าเสา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากลมพายุฤดูฝน โดยวิธีเฉพาะเ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.งิ้วราย จ้างจ้างเหมาจัดทำพื้นที่สีเขียว (ปูหญ้าเทียม)บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กโรงเรียนวัด [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.งิ้วราย ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.เนินมะกอก ซื้อวัสดุการเกษตร สำนักปลัด เทศบาลตำบลเนินมะกอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.โรงช้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ ๗๕-๐๐๑ สายเ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.โรงช้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบริเวณนานายวิมล ถึงบริเวณนานายสา [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.โรงช้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ไปคลองพ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.โรงช้าง จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกจากถนนลาดยางบ้านโรงช้าง - บ้านใหม [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หัวดง จ้างซ่อมแซมรถยนต์ตรวจการณ์ บจ-๑๙๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หัวดง จ้างซ่อมแซมรถตู้โดยสาร นข-๑๔๙๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.คลองคะเชนทร์ จ้างปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหลังสวน หมู่ 4 ตำบลคลองคะเชนทร์ โด [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หอไกร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พจ.ถ.11-001 สายริมแ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.หอไกร จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบคันคลองส่งน้ำ ซี 76-เขตติดต่อ ต [ 23 ก.ย. 2564 ]ทม.ตะพานหิน ซื้อทรายหยาบแม่น้ำ จำนวน ๒๐ คิว โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.สามง่าม จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณต่อคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมห้วง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.สามง่าม จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณสายบ้านวังแดงถึงบ้านโนนป่าแด [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.สามง่าม ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.สามง่าม ซื้ออาหารเสริม (นม) นมปิดเทอมภาคเรียนที่ 1/2564 ให้กับนักเรียนในเขตพื้นที่องค [ 23 ก.ย. 2564 ]ทม.พิจิตร จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ เบอร์ 2 หมายเลขทะเบียน 80-8159 พิจิตร หมายเลขครุภ [ 23 ก.ย. 2564 ]

 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้เทศบาลเมืองตะพานหิน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
       
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
 
   
 


ซื้อทรายหยาบแม่น้ำ จำนวน ๒๐ คิว โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา โดย [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา โดย [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
สอบถามตำแหน่งว่าง (27 ก.ค. 2564)    อ่าน 52  ตอบ 1  
ขอสอบถามการรับสมัครงานคะ (9 เม.ย. 2564)    อ่าน 90  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (13 มี.ค. 2564)    อ่าน 37  ตอบ 0  
   
 
 
 
 

กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าและน้ำยาล้างจานชุมชนร่มเกล้า  

วัดเทวประสาท  
 
ผลิตภัณฑ์ สถานที่สำคัญ
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร ให้คำปรึกษา
รับเรื่องปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของประชาชน
สายตรงปลัด
โทร.056-662-746
     
  GOOGLE EARTH
แผนที่ดาวเทียม
 
  ประมวลผลสำรวจ
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 
 
 
 
บริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)
 
คำร้องทั่วไป
 
 
KNOWLEDGE
MANAGEMENT
 
 
     
คำแนะนำการชำระภาษี
    ภาษีป้าย
    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
   
     
คู่มือประชาชน
  เอกสาร แบบฟอร์ม
    สำหรับติดต่อราชการ
   
SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 193,921 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
ทม.ตะพานหิน

facebook
ทม.ตะพานหิน
ทม.ตะพานหิน