หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลเมืองตะพานหิน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
   
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65 การเตรียมความพร้อมรับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน (พจ 0023.3/ว 2517 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
.(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65) ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกล การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ...(พจ0023.4/ว2514 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว2515 ลว 27 มิ.ย65) การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรอสถานการณ์ภัยแล้งและฯ  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65 ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2565 (รอบสอง ระดับประเทศ) (พจ 0023.3/ว 7237 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือประสานแข้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมาตรการชะลอไตเสี่ยมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (พจ 0023.3/ว 2513 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2511 ลว 27 มิ.ย.65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยเดือนพฤษภาคม 2565 ออกจากบัญชีนวัตกรรมไทย จำนวน 12 ผลงาน (พจ0023.5/ว 212 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ ( พจ 0023.5/ว 211 ลว 27 มิ.ย. 65)  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติมเดือนพฤษภาคม 2565 ( พจ0023.5/ว 210 ลว 27 มิ.ย. 65 ) [ เอกสาร1 ]  [ 27 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.2/ว 7163 ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อ (สายบริหาร)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2480 การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2499 ลว 24 มิ.ย.65 ประกาศใช้ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท.ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2499 ลว 24 มิ.ย.65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว2497 ลว 24 มิ.ย. 65 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนฯ งวดที่5/2565เดือน กุมภาพันธ์ 2565 (พจ0023.5/ว2497 ลว 24 มิ.ย. 65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2496 ลว 24 มิ.ย.65 แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยตกค้างและขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พจ 0023.3/ว 2496 ลว 24 มิ.ย.65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/ว2492 ลว 24 มิ.ย. 65 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ อปท. (พจ0023.5/ว2492 ลว 24 มิ.ย. 65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.4/ว 2493 ลว 24 มิ.ย.65 กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.5/7169 ลว 24 มิ.ย. 65 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร(พจ0023.5/7169 ลว 24 มิ.ย. 65)  [ 24 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2469  รายงานข้อมูลสรุปหลังปิดระบบการเข้าใช้งานบันทึุกข้อมูลสำรวจประชากรสุนัขและแมวโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 1  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2467 ครงการพัฒนาโปรมแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2451 ชี้แจงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับผู้มีสิทธิ โดยใช้งบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
พจ 0023.3/ว 2448 ขอเชิญประชุมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภาในประเด็นเกี่ยวกับการจัดทำระบบสารสนเทสเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยและด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 23 มิ.ย. 2565 ]   
พจ0023.2/ว 208 ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 65  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2444 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 7019 การสำรวจข้อมูลการเรียกเก็บค่าใช้บริการห้องน้ำในสถานีขนส่งผู้โดยสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 2434 การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิด  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 2435  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว  [ 21 มิ.ย. 2565 ]  
พจ0023.1/ว207 ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการอบรมหลักสูตรหลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ดีของราชการภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ 6965 การขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2419 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน (พี่เลี้ยงสภาเด็กและเยาวชน) ประจำปี 2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2416 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2415 การดำเนินโครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาวิชด้านการจัดการสาธารณภัยในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2414 ประกาศงานประเพณีของท้องถิ่น จังหวัดพิจิตร (เพิ่มเติม ฉบับที่ 6)  [ 20 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2404 ลว 17 มิ.ย.65 การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทางการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School lunch Digital Learning : SLDL) (พจ 0023.3/ว 2404 ลว 17 มิ.ย.65) [ เอกสาร1 ]  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2403 ลว 17 มิ.ย.65 การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2564 (พจ 0023.3/ว 2403 ลว 17 มิ.ย.65)  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.2/ว 6942 ลว 17 มิ.ย. 65 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งได้  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2394 ลว 17 มิ.ย.65 ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบาย ทศวรรษมาตรการชะลอไตเสื่อมเพื่อลดผู้ป่วยโรคไตรายใหม่ (พจ 0023.3/ว 2394 ลว 17 มิ.ย.65)  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2385 ลว 17 มิ.ย.65 แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน (User) ของระบบ Thai Water Plan เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ (พจ 0023.3/ว 2385 ลว 17 มิ.ย.645)  [ 17 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.4/ว 2376 ลว 16 มิ.ย. 65 ซักซ้อมเเนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียเเละบ่อดักไขมัน  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2380 ลว 16 มิ.ย.65 แจ้งการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 (พจ 0023.3/ว 2380 ลว 16 มิ.ย.65)  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2378 ลว 16 มิ.ย.65 การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (พจ 0023.3/ว 2378 ลว 16 มิ.ย.65)  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ 6890 ลว 16 มิ.ย.65 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 (พจ 0023.3/ 6890 ลว 16 มิ.ย.65) [ เอกสาร1 ]  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2372 ลว 16 มิ.ย.65 โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยงานรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.2561 รุ่นที่ 2 (พจ 0023.3/ว 2372 ลว 16 มิ.ย.65) [ เอกสาร1 ]  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2370 ลว 16 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลครูวิชาภาษาไทย (พจ 0023.3/ว 2370 ลว 16 มิ.ย.65)  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2369 ลว 16 มิ.ย.65 นายสวัสดิ์ เกิดมงคล ขอให้สร้างห้องน้ำ ห้องส้วมสาธารณะ (พจ 0023.3/ว 2369 ลว 16 มิ.ย.65)  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
พจ 0023.3/ว 2368 ลว 16 มิ.ย.65 ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโรงเรียน (พจ 0023.3/ว 2368 ลว 16 มิ.ย.65)  [ 16 มิ.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 415
   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 308,476 เริ่มนับ 10 ก.พ. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10