หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
 
 
 
NEWS/ข่าวประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลเมืองตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ติดต่อสอบถาม โทร. 056-621-286 ค่ะ
 
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อทรายหยาบแม่น้ำ จำนวน ๒๐ คิว โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความงานป้องกันฯ สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/- ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำถนนตะพานหิน-พิจิตร (ถนนกิจอนันต์ ๑) พร้อมเทผิวกลับคืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อตู้ลำโพงช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด (ตามบันทึกกองการศึกษา งานการเงินและบัญชี ฝ่ายแผนงานและโครงการฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๓๔๓ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]ซื้อโต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวน ๓ ชุด (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๑)/๓๑๘ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนเทวมงคล ซอย ๒ ต่อจากเดิม โดยวิธีคัดเลือก [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ชนิดแขวน รหัสครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๙-๐๑๑๓ (ตามบันทึกสำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๒๐๐ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗ รายการ (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ พจ ๕๒๒๐๒ (๕.๔) /๒๓๗ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาล ๔ ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๔)/๒๓๗ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 ก.ย. 2564 ]ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 17 ก.ย. 2564 ]จ้างเข้าเล่มเคลือบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 70 เล่ม (ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๑)/๓๗๘ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน จำนวน 21 รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้าย (ตามบันทึกกองคลัง งานบริหารงานคลัง กองคลัง ที่ พจ ๕๒๒๐3/855 ลงวันที่ 3 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุกีฬา จำนวน ๘ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๓๑๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างทำวารสารเผยแพร่ ตะพานหินสัมพันธ์ ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒,๐๐๐ ฉบับ ตามโครงการจัดทำวารสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของเทศบาลเมืองตะพานหิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๒)/๙๑๔ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแสงวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]ซื้อโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน ให้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะพานหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม ตามโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาเทศบาล ถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ จำนวน ๔,๙๐๐ แผ่น และจ้างเข้าเล่มเคลือบ จำนวน ๖๐ เล่ม (ตามบันทึกข้อความกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ที่ พจ ๕๒๒๐๕(๑)/๔๐๒ ลงวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ก.ย. 2564 ]โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติก รอบสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ [ 13 ก.ย. 2564 ]ซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอนุบาล จำนวน ๓ รายการ (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสันติพลาราม ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๓)/๔๕๖ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๒๐ เครื่อง (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๑)/๓๐๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน บฉ.๖๖๙๒ พิจิตร (ตามบันทึกงานรักษาความสงบเรียบร้อย สำนักปลัดเทศบาล ที่ พจ ๕๒๒๐๑/- ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV จำนวน ๒๐ เครื่อง (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาลตะพานหินวิทยาคาร ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๑)/๓๐๗ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๓๓๒ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ (ตามบันทึกกองการศึกษา งานกีฬาและนันทนาการฯ ที่ พจ ๕๒๒๐๒/๓๓๖ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รางปลั๊กไฟ ๖ ช่อง ๖ สวิตซ์ จำนวน ๘ อัน (ตามบันทึกสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๙๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล (ขาว ดำและสี) ยี่ห้อ FUJI XEROX SC๒๐๒๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๒-๐๐๑๘ (ตามบันทึกสำนักปลัดเทศบาล งานธุรการ ที่ พจ ๕๒๒๐๑(๒)/๑๙๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๐ รายการ (ตามบันทึกโรงเรียนเทศบาล ๓ วัดสันติพลาราม ที่ พจ ๕๒๒๐๒(๕.๓)/๓๗๙ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ก.ย. 2564 ]จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ (รถตักหน้าขุดหลัง) ยี่ห้อ NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตค.๓๑๙๘ พิจิตร รายการตามบัญชีแนบท้าย (ตามบันทึกกองช่าง งานบำบัดน้ำเสีย ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๒๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ ลูกยาว จำนวน ๑ ใบ สำหรับรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ NEW HOLLAND หมายเลขทะเบียน ตค.๓๑๙๘ พิจิตร (ตามบันทึกข้อความกองช่าง งานบำบัดน้ำเสีย ที่ พจ ๕๒๒๐๔/๒๓ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง แบตเตอรี่ จำนวน ๒ ใบ สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล แบบอัดท้าย ยี่ห้ออีซูซุ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๘๖๙๔ พิจิตร (ตามบันทึกกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ พจ ๕๒๒๐๖/๘๒๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ก.ย. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 17
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
    โทร : 056-662-746
Taphanhin  
Town Municipality  
   
 
เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-621-286 โทรสาร : 056-662-746
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลเมืองตะพานหิน
จำนวนผู้เข้าชม 193,836 เริ่มนับ 11 ก.ย. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10